Khách hàng

Home    Khách hàng

Mr John

Vân Nguyễn 12/02/2020

Phần mềm quản lý bán hàng Sapo rất tiện dụng, quản lý các sản phẩm của cửa hàng rất dễ dàng. Cuối tháng xem báo cáo trong phần mềm là biết ngay doanh thu của cửa hàng. Xem thêm

Stefan jager

Vân Nguyễn 12/02/2020

Phần mềm quản lý bán hàng Sapo rất tiện dụng, quản lý các sản phẩm của cửa hàng rất dễ dàng. Cuối tháng xem báo cáo trong phần mềm là biết ngay doanh thu của cửa hàng. Xem thêm

Mr John

Vân Nguyễn 12/02/2020

Phần mềm quản lý bán hàng Sapo rất tiện dụng, quản lý các sản phẩm của cửa hàng rất dễ dàng. Cuối tháng xem báo cáo trong phần mềm là biết ngay doanh thu của cửa hàng. Xem thêm

Mr John

Vân Nguyễn 12/02/2020

Phần mềm quản lý bán hàng Sapo rất tiện dụng, quản lý các sản phẩm của cửa hàng rất dễ dàng. Cuối tháng xem báo cáo trong phần mềm là biết ngay doanh thu của cửa hàng. Xem thêm